Responsabilitatea confidențialității datelor cu caracter personal precum și securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi.
Motiv pentru care, ne angajăm să respectăm regulile impuse de Regulamentul european nr. 2016/679 denumit „Regulamentul” în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
De asemenea, vă informăm și asupra drepturilor de care beneficiați și vă ghidăm cu privire la modalitatea de exercitare a acestora.
Acest document este relevant pentru dvs. în calitate de utilizator al paginii web a subscrisei și persoana vizată iar obligațiile noastre subzistă atât timp cât datele dvs., indiferent de forma în care sunt stocate, sunt păstrate în evidențele noastre, fie ca urmare a unui interes legitim, a unei obligații legale/contractuale ce ne revine, fie ca urmare a acordului dvs. expres.


• CINE SUNTEM
Nutrimore SRL este o societate comercială ce are ca principală activitate
consultanța de specialitate în domeniul nutriției și dieteticii dar și ideea de
promovare a mișcării și a unui stil de viață sănătos .
Din punct de vedere al Regulamentului GDPR, Nutrimore SRL este operator de date cu caracter personal și poate fi contactată la:
– email: gianina.nutrimore@gmail.com
– telefon: 0748310403
– adresa: mun. Marghita, str. Vișeului, nr. 16, jud. Bihor


• CE DATE COLECTĂM ȘI CUM LE COLECTĂM
Utilizăm doar acele informații strict necesare și relevante pentru afacerea noastră și pentru nevoile dvs. de consumator și le colectăm prin intermediul site-ului nostru care este găzduit și administrat în România.
Intrăm în posesia datelor dvs., în principal ca urmare a faptului ca optați să ni le dezvăluiți în mod voluntar dar și prin captare automată.
Deși puteți vizita site-ul nostru fără să fiți nevoit să vă dezvăluiți identitatea, puteți să ne furnizați în mod direct, datele dvs. personale, atunci când folosiți:
Formularul de contact pentru a apela la serviciile noastre .

Datele dvs. referitoare la nume și prenume, date de contact (e-mail și telefon), oraș de domiciliu sunt completate chiar de dvs. în vederea solicitării unei consultații.
Prin intermediul formularului din zona dedicată ne furnizați date personale date pe care le folosim cu scopul de a vă prelua și prelucra solicitarea pentru facilitarea unei comunicări ulterioare.
În situația în care nu sunteți de acord să ne dezvăluiți informațiile solicitate este posibil să nu vă putem onora solicitarea.
În ceea ce privește Testimonialele postate privind calitatea serviciilor
precum și a site-ului de prezentare, folosim aceste informații pentru a îmbunătăți în mod constant conținutul site-ului și a-l completa cu subiecte de interes pentru vizitatori și utilizatori, și de a expune experiența altor utilizatori/beneficiari ai serviciilor.
Captarea și utilizarea unei fotografii a unei persoane constituie activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanei în cauză iar în conformitate cu legislația specială aveți dreptul să vă opuneți prelucrării și utilizării imaginii, putând să ne solicitați să le ștergem, la simpla dumneavoastră cerere, pe care nu aveți obligația să o motivați.


• SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC
Colectăm informațiile dvs.  în scopuri determinate și legitime care includ dar nu se limitează la următoarele:
– legal (art. 6 lit. c din Regulamentul GDPR), respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce ne revin în calitate de comerciant și organizator de cursuri de formare profesională a adulților;
– contractual (art. 6 lit. b din Regulamentul GDPR), respectiv prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între dvs. și noi având ca obiect prestarea de servicii sau furnizarea de bunuri, 
-interesul nostru legitim (art. 6 lit. f din Regulamentul GDPR)- în cazul
utilizării de cookies sau alte tehnologii,
-consimțământul (art. 6 lit. a din Regulamentul GDPR), în cazul utilizării
datelor dvs. în scop de marketing și publicitate și în cazul monitorizării video a spațiilor private aflate în proprietatea/folosința subscrisei.
Prelucrăm datele dvs. și pentru următoarele scopuri:
– pentru a soluționa cererile dvs. – vom utiliza datele dvs. pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați.
– pentru a răspunde la solicitările autorităților sau pentru a prelucra datele în alte în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dvs. către anumite autorități, de a stoca datele dvs. pentru o anumită perioadă sau de a vă prelucra aceste date într-un alt mod.
– pentru apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane, în proceduri administrative, amiabile sau în fața instanțelor de judecată. Este posibil să prelucrăm datele dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează
dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau
specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație vom prelucra datele cu caracter personal, după caz, în virtutea unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.
– pentru prevenirea fraudelor. Putem prelucra datele dvs. prin transmiterea acestora către autorități cu atribuții de cercetare penală, economico -financiară, auditori, avocați etc. Prelucrarea este justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre.
În măsura în care vom folosi informațiile deținute în alte scopuri decât cele mai sus declarate, vă vom solicita în mod expres consimțământul și vă vom explica de ce noi drepturi beneficiați în această situație.

• MĂSURI DE SECURITATE
Deși datele dvs. sunt colectate în mediul online, o parte din acestea sunt stocate inclusiv pe suport de hârtie (ex. facturi).
NUTRIMORE SRL se preocupă în mod special și constant de implementarea unor măsuri eficiente de securitate de natură să protejeze datele dvs. cu caracter personal și să evite breșe de securitate atât în ceea ce privește informația stocată on-line cât și pe suport fizic.
Indiferent de modalitatea de stocare, datele dvs. sunt păstrate în medii sigure care beneficiază de măsuri de protecție la acces, utilizare, divulgare, modificare sau distrugere neautorizată.
De asemenea, am implementat măsuri speciale privind securitatea rețelei și a transferului de date, auditare și testare a infrastructurii, personal instruit, etc.


• PERIOADA DE STOCARE
În cazul în care prelucrăm datele dvs. în virtutea unei obligații legale sau în interes public vom stoca datele atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor legale sau atât timp cât interesul este calificat ca fiind de utilitate publică.
În cazul în care prelucrăm datele dvs. pentru protejarea intereselor noastre legitime de afaceri, vom stoca datele până când ne veți solicita să ne oprim, cu excepția cazului în care vom putea demonstra că motivul pentru care colectăm și stocăm este prioritar față de interesele, drepturile și libertățile dvs. În cazul în care prelucrăm datele dvs. în baza acordului dvs. expres, vom stoca datele până la momentul la care ne veți cere să ne oprim.


• AUTOMATIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL
Nutrimore SRL nu folosește procese automatizate care pot genera efecte juridice care vă privesc sau care vă pot afecta într-o măsură semnificativă.


• DREPTURILE DVS ȘI MODALITATEA DE EXERCITARE
Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele:
1. Dreptul la informare – aveți dreptul să stiți dacă datele dvs. personale suntprocesate, ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce, de cine sunt prelucrate, pentru ce perioadă și dacă aceste date fac obiectul unei prelucrări automate de natură să producă efecte juridice sau să vă afecteze în mod semnificativ.
2. Dreptul de acces – aveți dreptul de a accesa, în mod gratuit și la intervale de timp rezonabile, datele colectate de la dvs./despre dvs. Aceasta include dreptul dvs de a solicita și de a obține o copie a datelor personale culese.

3.  Dreptul la actualizare/rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
4. Dreptul de ștergere – în cazul în care v-ați retras consimțământul acordat, vă opuneți prelucrării datelor, prelucrarea nu este conformă cu prevederile
Regulamentului sau nu mai este necesară pentru realizarea scopurilor în care datele au fost colectate și prelucrate, puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
5. Dreptul de a restricționa procesarea – în cazul în care se aplică anumite
condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
6. Dreptul de opoziție – în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării
datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
7. Dreptul de opoziție în legătură cu prelucrarea automată – în situația în
care datele dvs. cu caracter personal sunt supuse unei prelucrări
automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care poate produce efecte juridice sau vă poate afecta într-o manieră semnificativă, sunteți îndreptățit să ne solicitați să excludem datele dvs. din orice proces decizional individual automatizat.  
8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obtineți datele dvs.
personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil, prin transfer direct de la un procesator la altul.
9. Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul să
solicitați ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
10.  Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să vă retrageți, în
orice moment, consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează
legalitatea prelucrării dinainte de retragerea acestuia.

  1. Dreptul de a depune o plângere – dacă vreți să faceți o sesizare în legătură cu modalitatea în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă invităm să ne contactați.

Vă asigurăm că toate sesizările și plângerile dvs. vor fi tratate cu seriozitate, profesionalism și deplină confidențialitate.


Dacă totuși sunteți nemulțumit de modalitatea în care am răspuns sesizărilor dvs., vă puteți adresa autorităților ce dețin rol de control asupra activității noastre în materie de date cu caracter personal.

În România, această autoritate este reprezentată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.